Ηλίανθος

Μια σημαντική ελαιοδοτική καλλιέργεια.

Ο ηλίανθος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ελαιοδοτικές καλλιέργειες στον κόσμο. Είναι μια αναπτυσσόμενη καλλιέργεια στη χώρα μας, η οποία αξιοποιείται από την βιομηχανία, καθώς δίνει την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ.

Πρόκειται για μια εκτατική βιομηχανική καλλιέργεια που γίνεται εξ ολοκλήρου συμβολαιακά. Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Οι σημαντικότερες προκλήσεις στην καλλιέργεια του ηλίανθου:

  • Οροβάγχη

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παράσιτο που προσβάλλει τον ηλίανθο και μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικές απώλειες. Η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμών στο χωράφι μπορεί να προκαλέσει μειωμένες αποδόσεις και υποβάθμιση παραγωγής.

Για την αντιμετώπιση της οροβάγχης είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση που περιλαμβάνει:

- Σπορά υβριδίων με γενετική αντοχή στην οροβάγχη (φυλές Α-F, A-G)

- Σπορά υβριδίων Clearfield® & Clearfield® Plus, με γενετική αντοχή στην δραστική ουσία imazamox, που επιτρέπει τον ψεκασμό με τα κατάλληλα ζιζανιοκτόνα Pulsar® και Pulsar® Plus

- Καλλιεργητικές πρακτικές για αποφυγή της διασποράς του παρασίτου και διαχείριση της ανθεκτικότητας της οροβάγχης.

  • Περονόσπορος

Ο περονόσπορος είναι η κυριότερη ασθένεια του ηλίανθου που προσβάλλει την νεαρή εκπτυσσόμενη ρίζα όταν αυτή έχει μήκος έως 5cm και η εμφάνισή του ευνοείται από υγρό και κρύο έδαφος. Αποτέλεσμα της διασυστηματικής προσβολής της ρίζας από τον περονόσπορο είναι η εμφάνιση νάνων φυτών, με χλωρωτικά φύλλα, που μπορεί να οδηγήσει και σε μηδενική παραγωγή.

Για την αντιμετώπισή του συνιστάται η χρήση ανθεκτικών υβριδίων, που καλό είναι να έχουν διαφορετικό γονίδιο αντίστασης από έτος σε έτος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη νέων φυλών της ασθένειας, η αποφυγή σποράς σε υγρό και κρύο έδαφος, η καταστροφή των φυτών εθελοντών και των ζιζανίων που είναι ξενιστές του μύκητα και η εφαρμογή αμειψισποράς. Επίσης, για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται η χρήση επενδυμένων σπόρων με τα κατάλληλα εγκεκριμένα επενδυτικά σπόρου.

  • Φόμα και Φόμοψη

Δύο από τις σημαντικότερες ασθένειες του ηλίανθου είναι η φόμα και η φόμοψη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ασθενειών αυτών είναι η παρουσία μαύρων ή καφέ κηλίδων αντίστοιχα στο στέλεχος του φυτού. Για τη διαχείριση της ασθένειας απαιτείται ένας συνδυασμός καλλιεργητικών μέτρων (καταστροφή και παράχωμα των φυτικών υπολειμμάτων), αμειψισποράς, αλλά και χρήσης υβριδίων με σχετική ανθεκτικότητα στην ασθένεια. Σε περιοχές ή χωράφια όπου οι δύο ασθένειες εμφανίζονται συχνά, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τον έλεγχό τους (δ.ο. pyraclostrobin).

Επάνω