Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

1. Το δικτυακό τόπο αυτό έχει καταρτίσει και διαχειρίζεται η BASF η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα λειτουργίας του.

2. Οι παρούσες ιστοσελίδες και το λογισμικό που είναι διαθέσιμο σε αυτόν το δικτυακό τόπο παρέχονται στο χρήστη "όπως είναι" και χωρίς τις εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις οποιουδήποτε είδους (σαφούς ή εννοούμενου) ή οποιασδήποτε ευθύνης, ανεξαρτήτως μεγέθους, η οποία υπαγορεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός από την περίπτωση της σκόπιμης κακής μεταχείρισης, η BASF δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες που έχουν προκληθεί από ή σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η BASF, εντούτοις, δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη και απεκδύεται κάθε υποχρέωση για οποιεσδήποτε έμμεσες, συμπτωματικές, επακόλουθες και ιδιάζουσες ζημίες, οι οποίες έχουν προκληθεί από ή σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

3. Οποιεσδήποτε πληροφορίες προϊόντων, συστάσεις, ή άλλα στοιχεία που δημοσιεύονται μέσα από το δικτυακό τόπο παρέχονται από τη BASF με τη χρήση όσο το δυνατόν έγκυρων πηγών γνώσης και τεχνογνωσίας επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια χωρίς ο χρήστης να απαλλάσσεται από την διενέργεια προσωπικής έρευνας και αξιολόγησης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Οι πληροφορίες και οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές και είναι βασισμένες στη γενική εμπειρία, ενώ η BASF χρησιμοποιεί κάθε δυνατή προσπάθεια να περιλάβει ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες. Μια νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση καθορισμένων χαρακτηριστικών ή ποιότητας ή της καταλληλότητας για μια ιδιαίτερη εφαρμογή ή κάθε άλλης εγγύησης, εκπροσώπησης, εξουσιοδότησης ή / και υπόσχεσης δεν μπορεί να προέλθει από τις παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες.

4. Οι Γενικοί Όροι Πώλησης της BASF δεν θα μεταβληθούν από το δικτυακό τόπο, το περιεχόμενο, τα υλικά, τις συστάσεις και τις πληροφορίες του, εκτός και αν ειδικότερα προβλεφθεί εγγράφως.

5. Χωρίς καμία ευθύνη, η BASF δικαιούται να τροποποιεί ή / και να διακόψει τη λειτουργία όλου ή μέρους αυτού του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε στιγμή, αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δικτυακού τόπου.

6. Οι συνδέσεις με τους δικτυακούς τόπους τρίτων ("συνδέσεις υπερκειμένου") δεν αποτελούν επικύρωση αυτών και του περιεχομένου τους από τη BASF και η BASF δεν είναι αρμόδια για τη διαθεσιμότητα αυτών των δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τους. Η σύνδεση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους αποτελεί ίδια ευθύνη του χρήστη.

7. Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή αιτήματα που συνδέονται με το δικτυακό τόπο ή την χρήση του θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, αποκλείοντας τις συγκρούσεις με τις δικονομικές αρχές.

Επάνω