Ρύζι

Μία από τις βασικότερες καλλιέργειες σιτηρών στον κόσμο.

Το ρύζι αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη διατροφής στον κόσμο, με περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού να καταναλώνει ρύζι σε καθημερινή βάση. Η αυξημένη παραγωγή ρυζιού έχει εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα τροφής και έχει βελτιώσει τη ζωή των παραγωγών και των καταναλωτών παγκοσμίως. Οι κυριότερες περιοχές καλλιέργειας είναι η Ασία και η Αμερική.

Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια του ρυζιού συναντάται κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, σε ποσοστό που ξεπερνά το 70%, ενώ το υπόλοιπο της έκτασης βρίσκεται στις περιφερειακές ενότητες Ημαθίας, Καβάλας, Πιερίας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας.

Για μια ικανοποιητική απόδοση και ποιοτική παραγωγή στην καλλιέργεια του ρυζιού, ο παραγωγός θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες βασικές καλλιεργητικές πρακτικές, αλλά και να κάνει ορισμένες επεμβάσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Προετοιµασία Ορύζωνα

Το ρύζι καλλιεργείται σε κατάλληλα διαμορφωμένες λεκάνες, τα λεγόμενα «τηγάνια». Καλλιεργείται σε μια μεγάλη ποικιλία εδαφών, αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε συνεκτικά εδάφη που έχουν την ικανότητα συγκράτησης του νερού, ώστε να αποφεύγεται η διήθησή του στα βαθύτερα στρώματα. Οι λεκάνες του ορυζώνα πρέπει να έχουν τη διεύθυνση των επικρατούντων ανέμων της περιοχής, για να αποφεύγεται ο κυματισμός του νερού, που θα είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των νεαρών φυτών.

Κατεργασία Εδάφους

Η κατάλληλη κατεργασία του εδάφους περιλαμβάνει το όργωµα µετά τη συγκοµιδή, ένα δισκοσβάρνισµα πριν τη σπορά, ισοπέδωση της λεκάνης και εφαρµογή βασικής λίπανσης με ενσωµάτωση. Σημαντικό ρόλο για επιτυχημένη καλλιέργεια του ρυζιού - ορυζοκαλλιέργεια παίζει η σωστή ισοπέδωση της λεκάνης του ορυζώνα. Προτείνεται η διαφορά µεταξύ υψηλότερου και χαµηλότερου σηµείου της λεκάνης να κυµαίνεται µεταξύ 2-5 εκατοστών ανά 100 µέτρα.

Εποχή σποράς

Η εποχή σποράς εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν. Ιδανική θερμοκρασία του νερού κατά τη σπορά είναι 12ο C. Συνήθως, στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Βόρειας Ελλάδας, η σπορά για τις ποικιλίες τύπου Japonica γίνεται από 1η έως 15 Μαΐου και για τις ποικιλίες τύπου Indica, από 5 έως 15 Μαΐου.

Λίπανση

Τα πιο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία για την καλλιέργεια του ρυζιού είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο, το θείο και ο ψευδάργυρος. Καθώς η καλλιέργεια του ρυζιού βρίσκεται υπό κατάκλιση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εφαρμογή διαφυλλικής θρέψης με την παροχή των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων μέσω διαφυλλικών λιπασμάτων, ενισχύει σημαντικά την ευρωστία των φυτών και τις τελικές αποδόσεις.

Άρδευση

Ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται τα φυτά της καλλιέργειας, μεταβάλλονται κοι οι ανάγκες των φυτών του ρυζιού σε νερό. Αυξημένες ανάγκες των φυτών σε νερό υπάρχουν κατά το φύτρωμα και κατά την περίοδο της άνθησης, μέχρι το σχηματισμό των κόκκων του ρυζιού. Προτεινόμενη ποσότητα νερού ανά καλλιεργητική περίοδο για ικανοποιητικές αποδόσεις είναι τα 1.100-1.400 m3 ανά στρέμμα, ανάλογα την περιοχή.

Συγκομιδή

Περίπου 20 ημέρες πριν τη συγκομιδή του ρυζιού, απομακρύνεται το νερό από τις λεκάνες, προκειμένου να μειωθεί η περιεκτικότητα των σπόρων σε υγρασία και να φτάσει στο 15%. Τα φυτά παραμένουν 10-20 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η ωρίμανση και να μειωθεί η υγρασία των σπόρων του ρυζιού στο 14%-15%.

Η συγκομιδή στις ελληνικές συνθήκες γίνεται με θεριζοαλωνιστική μηχανή, συνήθως στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.

Η επιλογή του σωστού χρόνου συγκομιδής συνδέεται με καλύτερες αποδόσεις της καλλιέργειας και καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κόκκων (μειωμένη θραύση).

Οι προκλήσεις της καλλιέργειας

Τα πιο κοινά προβλήματα που παρουσιάζει η καλλιέργεια του ρυζιού είναι κυρίως ζιζανιολογικής φύσης και δευτερευόντως μυκητολογικά.

  • Κόκκινο ρύζι

Πρόκειται για ένα ετήσιο ζιζάνιο που ομοιάζει με το καλλιεργούμενο. Το κόκκινο χρώμα του οφείλεται στο περικάρπιο των αποφλοιωμένων κόκκων του, λόγω της παρουσίας ανθοκυανινών. Είναι πολύ σημαντικό ζιζάνιο, καθώς ανταγωνίζεται πολύ ισχυρά το καλλιεργούμενο ρύζι και ομοιάζει εξαιρετικά σε μορφολογικά και φυσιολογικά στοιχεία με το καλλιεργούμενο ρύζι.

  • Μουχρίτσα

Είναι ένα ετήσιο ζιζάνιο που ανήκει στην οικογένεια των Αγρωστωδών. Ανταγωνίζεται έντονα την καλλιέργεια ως προς τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά, το φως και το νερό. Είναι ιδιαίτερα δυσεξόντωτο ζιζάνιο, καθώς έχει εξελίξει αρκετούς ανθεκτικούς βιοτύπους.

  • Πυρικουλάρια

Αποτελεί την πιο συχνά απαντώμενη μυκητολογική ασθένεια της καλλιέργειας. Ο μύκητας προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, το λαιμό και τους κόμβους των φυτών.

H BASF προσφέρει λύσεις για τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας

Το χαρτοφυλάκιο της BASF προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία στον παραγωγό για τη διαχείριση της καλλιέργειάς του για ποιοτικές αποδόσεις.

Για την καλλιέργεια του ρυζιού, η BASF προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα καταπολέμησης των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων και διαχείρισης της ανθεκτικότητάς τους, μέσα από την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Οι λύσεις φυτοπροστασίας περιλαμβάνουν τα κατάλληλα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και διαφόρων ειδών της κύπερης (μοσχοκύπερη, κίτρινη κύπερη και σκίρπος) με τα Basagran® 48SL και Basagran® SG, καθώς και τη μεταφυτρωτική καταπολέμηση της μουχρίτσας (Aura® 20EC), προσφέροντας λύσεις σε δυσεξόντωτα ζιζάνια, ώστε να εξασφαλιστεί μια δυναμική πρώτη ανάπτυξη του ρυζιού, αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό των ζιζανίων στα πρωτα στάδια της καλλιέργειας.

Η BASF έχει σχεδιάσει μέσα από συνεχή έρευνα και ανάπτυξη τα συστήματα παραγωγής Clearfield® και Provisia™, τα οποία συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της καλλιέργειας αντιμετωπίζοντας ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα στην καλλιέργεια του ρυζιού, το κόκκινο ρύζι. Η ομοιότητά του με το καλλιεργούμενο ρύζι οδηγεί την καλλιέργεια σε απώλεια αποδόσεων και χαμηλή ποιότητα τελικού προϊόντος. Η ύπαρξη μεγάλου πληθυσμού κόκκινου ρυζιού στα χωράφια καθιστά αδύνατη την εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Διαχείριση συστήματος παραγωγής Clearfield® στην καλλιέργεια του ρυζιού

Το σύστημα παραγωγής Clearfield® είναι το πλέον αναγνωρισμένο και σύγχρονο σύστημα καλλιέργειας της BASF για την καλλιέργεια του ρυζιού. Συνδυάζει ποικιλίες ρυζιού τεχνολογίας Clearfield®, οι οποίες έχουν γενετική αντοχή στο imazamox, με το νέο ζιζανιοκτόνο Beyond Plus®, με δραστική ουσία το imazamox, ειδικά σχεδιασμένο για το ρύζι. Το ζιζανιοκτόνο Beyond Plus® είναι η εξέλιξη του Pulsar® στην τεχνολογία Clearfield®, για την καταπολέμηση του κόκκινου ρυζιού και πολλών στενόφυλλων και πλατύφυλλων ζιζανίων, που προσφέρει βελτιωμένα πρόσθετα για την καλύτερη κάλυψη-απορρόφηση της δραστικής ουσίας imazamox και καλύτερη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των ζιζανίων, ειδικά των στενόφυλλων (μουχρίστα) και της κύπερης. Η διαχείριση του κόκκινου ρυζιού και άλλων δυσεξόντωτων ζιζανίων με το σύστημα παραγωγής Clearfield είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιφέρει αυξημένες αποδόσεις και ποιοτικό τελικό προϊόν.

Seltima®

Είναι μαγικό πώς απογειώνεται η σοδειά σου.

Η BASF προσφέρει πλέον στοχευμένη λύση για την καταπολέμηση μυκητολογικών προσβολών στην καλλιέργεια του ρυζιού, με το νέο μυκητοκτόνο Seltima®. To Seltima® είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο στην καλλιέργεια του ρυζιού, που ελέγχει αποτελεσματικά την πυρικουλάρια και το ελμινθοσπόριο.

Ανήκει στην αναγνωρισμένη ομάδα μυκητοκτόνων με δραστική ουσία το F500® (pyraclostrobin) (Signum®, Insignia®, Bellis®, Comet®, Cabrio® Team, Cabrio® Duo) που έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην γεωργική παραγωγή παγκοσμίως. Το Seltima® έχει προληπτική, θεραπευτική και κατασταλτική δράση. Παράλληλα με την προστασία κατά των μυκήτων, η δραστική ουσία F500® (pyraclostrobin) έχει θετική επίδραση στη φυσιολογία των φυτών, ενισχύοντας την αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών, με αποτέλεσμα την επιτευξη καλύτερων τελικών αποδόσεων. Επιπλέον, το Seltima® έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα χάρη στην τεχνολογία της μικροκάψουλας (CS), που παρέχει μεγάλης διάρκειας προστατευτική δράση και είναι προσαρμοσμένη στο υδάτινο περιβάλλον στην καλλιέργεια του ρυζιού.

 Σοφία Ζιώγα

Σοφία Ζιώγα

Υπεύθυνη Καλλιεργειών

Τα Podcast της BASF

Μέσα από τα podcast της BASF, θέλουμε να παρουσιάσουμε τις ολοκληρωμένες και συνδυαστικές λύσεις, που προσφέρει η BASF στον Έλληνα παραγωγό από το σπόρο έως τη συγκομιδή.

Το μέλλον της γεωργίας ξεκινά εδώ! Απολαύστε το!

Δείτε περισσότερα...

Provisia® - Η νέα τεχνολογία στην παραγωγή ρυζιού

Μία καινοτόμα τεχνολογία στο σπόρο ρυζιού, που συνδυάζεται με σπόρους της καταξιωμένης τεχνολογίας Clearfield®.

Δείτε περισσότερα...
Επάνω