InSun® - Υβρίδια Ηλίανθου

InSun® Επιλογή εμπιστοσύνης!

Ο ηλίανθος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ελαιοδοτικές καλλιέργειες στον κόσμο. Στη χώρα μας είναι μια αναπτυσσόμενη καλλιέργεια, που απαντάται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Πρόκειται για μια εκτατική βιομηχανική καλλιέργεια που γίνεται εξ ολοκλήρου συμβολαιακά και αξιοποιείται κυρίως από τη βιομηχανία, καθώς δίνει την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ.

Για μια ποιοτική απόδοση της καλλιέργειας του ηλίανθου, ο παραγωγός θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες βασικές καλλιεργητικές πρακτικές, αλλά και να κάνει ορισμένες επεμβάσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο ηλίανθος είναι μια προσοδοφόρα καλλιέργεια που προσαρμόζεται άριστα σε διάφορους τύπους εδαφών, αναπτύσσοντας καλύτερα το δυναμικό της σε βαθιά και στραγγιζόμενα εδάφη, με καλή όμως ικανότητα συγκράτησης νερού. Το pH του εδάφους ιδανικά θα πρέπει να κυμαίνεται από 6,5-7,5. Επίσης σε γόνιμα, οργανικά εδάφη ο ηλίανθος μπορεί να έχει μεγάλες αποδόσεις.

Στην καλλιέργεια του ηλίανθου συνιστάται η εφαρμογή αμειψισποράς, ως μια καλλιεργητική πρακτική που συμβάλλει τόσο στη διαχείριση των ασθενειών όσο και στην αντιμετώπιση του παρασίτου της οροβάγχης, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην καλλιέργεια. Ως κύρια καλλιέργεια αμειψισποράς προτείνονται τα σιτηρά και ιδιαίτερα το σιτάρι.

Η ορθή επιλογή του χρόνου σποράς είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί από αυτήν εξαρτάται το κανονικό φύτρωμα του σπόρου. Συνιστάται να γίνεται στο διάστημα 15 Μαρτίου – 15 Απριλίου, ανάλογα με την περιοχή και εφόσον η θερμοκρασία εδάφους σταθεροποιείται στους 8°C.

Η σπορά γίνεται γραμμικά, με χρήση πνευματικών μηχανών, με αποστάσεις 75cm μεταξύ των γραμμών. Οι συνιστώμενες αποστάσεις επί της γραμμής σποράς είναι 20 - 22 cm για γόνιμα ή ποτιστικά εδάφη και 25-27 cm για πιο ελαφρά ή ξηρικά εδάφη.

Πίνακας προτεινόμενης πυκνότητας σποράς, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους.

Με βάση τις παρακάτω προτάσεις, ένας σάκος 150.000 σπόρων καλύπτει πρακτικά 23-27 στρέμματα.

Λίπανση

Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται στα φυτά με τη λίπανση είναι κυρίως το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλλιο, που επηρεάζουν σημαντικά τόσο την παραγωγή της καλλιέργειας όσο και την ελαιοπεριεκτικότητα του σπόρου. Το βόριο, επίσης, είναι σημαντικό ιχνοστοιχείο για την καλλιέργεια του ηλίανθου, καθώς σε περιπτώσεις τροφοπενίας επηρεάζονται αρνητικά οι αποδόσεις, γι’αυτό και πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ικανοποίηση των αναγκών της καλλιέργειας.

Σημαντικό είναι να παρακολουθείται η κατάσταση των εδαφών και να ακολουθείται ένα ισορροπημένο σχήμα λίπανσης με βάση τις ανάγκες της καλλιέργειας. Η εφαρμογή της λίπανσης μπορεί να γίνει είτε κατά τη βασική λίπανση είτε σπαστά με συμπληρωματική λίπανση στο στάδιο των 10-12 φύλλων.

Άρδευση

Κατά την περίοδο του φυτρώματος, όπως σε όλες τις καλλιέγειες είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται επαρκής εδαφική υγρασία, προκειμένου να έχουμε άριστο φύτρωμα.

Η πιο κρίσιμη περίοδος ως προς τις απαιτήσεις του φυτού σε νερό είναι η εποχή της άνθησης και της πλήρωσης των σπόρων. Ο αριθμός των αρδεύσεων καθορίζεται από τον τύπο του εδάφους, την αντοχή του υβριδίου στην ξηρασία και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Γενικά, το φυτό του ηλίανθου είναι ανθεκτικό στην ξηρασία, καθώς διαθέτει ένα πλούσιο και βαθύ ριζικό σύστημα.

Το χαρτοφυλάκιο της BASF προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία στον παραγωγό για τη διαχείριση της καλλιέργειάς του για ποιοτικές αποδόσεις.

Για την καταπολέμηση των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστάται η εφαρμογή κατάλληλου ζιζανιοκτόνου προφυτρωτικά (Stomp® Aqua) ή μεταφυτρωτικά (Focus® 10 EC) της καλλιέργειας, προσφέροντας λύσεις σε δυσεξόντωτα ζιζάνια, ώστε να εξασφαλιστεί μια δυναμική πρώτη ανάπτυξη του φυτού, αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό των ζιζανίων στα πρωτα στάδια της καλλιέργειας.

Επιπλέον, η BASF προσφέρει το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής ηλίανθου Clearfield® Plus, το οποίο συνδυάζει τα υβρίδια Clearfield® Plus που έχουν γενετική αντοχή στο imazamox, με το νέο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus, με δραστική ουσία το imazamox, ειδικά σχεδιασμένο για τον ηλίανθο. Με το σύστημα παραγωγής Clearfield® Plus επιτυγχάνεται άριστη καταπολέμηση δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων και ιδιαίτερα άριστη καταπολέμηση της Οροβάγχης. Τα νέα υβρίδια Clearfield® Plus της BASF είναι τα Acordis CLP, Dracaris CLP, Kapris CLP και Loris CLP.

Σε περιπτώσεις μυκητολογικής προσβολής (π.χ. φόμα) η BASF προσφέρει στοχευμένη λύση για την καλλιέργεια (Comet® 20EC), ώστε να συνεχίσει το βιολογικό της κύκλο υγιής. Το Comet® 20EC είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μυκητοκτόνο για την καλλιέργεια του ηλίανθου, το οποίο καταπολεμά τη φόμα, την αλτερνάρια και το ωίδιο και παράλληλα αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο μυκητοκτόνο με την δράση AgCelence, που παρέχει θετική επίδραση στην φυσιολογία των φυτών, με περαιτέρω αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας. Σε πειραματικά της BASF που έχουν πραγματοποιηθεί στις κύριες περιοχές καλλιέργειας (έτη 2012-2016) διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή του Comet® 20 EC έλεγξε άριστα την ασθένεια της φόμας και αύξησε τις αποδόσεις του ηλίανθου από 7-25%.

Για τη συγκομιδή του ηλίανθου χρησιμοποιούνται οι συμβατικές αλωνιστικές μηχανές καλαμποκιού με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού για τον αλωνισμό του ηλίανθου. Η συγκομιδή – αλωνισμός γίνεται όταν η υγρασία είναι από 8-10%, καθώς η συγκομιδή με μεγαλύτερη υγρασία δημιουργεί προβλήματα κατά την αποθήκευση, ενώ σε πολύ χαμηλή υγρασία παρατηρούνται απώλειες σπόρων.

Οι στρεμματικές αποδόσεις που αναφέρονται στην Ελλάδα είναι, στα μεν ξηρικά, άγονα εδάφη από 100-250 κιλά/στρ, ενώ στα γόνιμα, ποτιστικά εδάφη, που έχουν δεχθεί όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες, από 300 έως 500 κιλά/στρ.

Δείτε παρακάτω λεπτομέρειες για τα υβρίδια ηλίανθου της BASF

You’ll be glad you planted sunshine!

High Oleic υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας Clearfield® Plus

 • Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι
 • Υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάγχη (OR7, A-G)
 • Υψηλή αντοχή στον περονόσπορο
 • Εξαιρετική ανεκτικότητα σε ασθένειες (μακροφομίνα και φόμοψη)

Χαρακτηριστικά φυτού

Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμο

Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική

Ύψος φυτού: Μεσαίο προς ψηλό

Αντοχή στο πλάγιασμα: Υψηλή

Ευελιξία και έλεγχος των ζιζανίων με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus

 • Ευέλικτη χρήση του Pulsar® Plus ανάλγα με το στάδιο, την πυκνότητα και την παρουσίαδύσκολων ζιζανίων
 • Ισχυρός και αξιόπιστος έλεγχος των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar® Plus. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® Plus γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας της καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield® Plus.

Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Δείτε περισσότερα για το InSun® 200HO CLP .

Clearfield® Plus, μεσοπρώιμο υβρίδιο ηλίανθου υψηλών αποδόσεων

Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® Plus, για σταθερές και υψηλές αποδόσεις

 • Υβρίδιο σταθερών και υψηλών αποδόσεων, κατάλληλο για μεγάλο εύροςκαλλιεργητικών συνθηκών
 • Υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάγχη (OR7, A-G)
 • Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας
 • Εξαιρετική ανεκτικότητα σε ασθένειες (μακροφομίνα, φόμοψη, βερτισίλλιο)

Χαρακτηριστικά φυτού

 • Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμο
 • Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική
 • Ύψος φυτού: Μεσαίο
 • Αντοχή στο πλάγιασμα: Εξαιρετική

Ευελιξία και έλεγχος των ζιζανίων με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus

 • Ευέλικτη χρήση του Pulsar® Plus ανάλγα με το στάδιο, την πυκνότητα και τηνπαρουσία δύσκολων ζιζανίων
 • Ισχυρός και αξιόπιστος έλεγχος των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar® Plus. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® Plus γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας της καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield® Plus.

Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Δείτε περισσότερα για το InSun® 222 CLP

Clearfield® υβρίδιο ηλίανθου σταθερών και υψηλών αποδόσεων.

 • Υβρίδιο σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε συνθήκες στρες
 • Υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A → G)
 • Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας
 • Εξαιρετική ανεκτικότητα στην αδρομύκωση και καλή αντοχή στον περονόσπορο

Χαρακτηριστικά φυτού:

 • Πρωιμότητα: Μέσο πρώιμο
 • Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική
 • Ύψος φυτού: Μεσαίο
 • Αντοχή στο πλάγιασμα: Εξαιρετική

Αποτελεσματικός έλεγχος των ζιζανίων και της οροβάγχης με την τεχνολογία Clearfield®

Έλεγχος ευρέως φάσματος πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar®. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας τηςκαλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield®.

Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Δείτε περισσότερα για το COLORIS CL .

Πρώιμο υβρίδιο, σταθερών αποδόσεων τεχνολογίας Clearfield® Plus

 • Υβρίδιο σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε συνθήκες στρες με καλή ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A --> F)
 • Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας
 • Υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και ανεκτικότητα στη φόμοψη

Χαρακτηριστικά φυτού:

 • Πρωιμότητα: Πρώιμο
 • Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική
 • Ύψος φυτού: Μεσαίο
 • Αντοχή στο πλάγιασμα: Εξαιρετική

Ευελιξία και έλεγχος των ζιζανίων με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus

 • Eυέλικτη χρήση του Pulsar® Plus ανάλογα με το στάδιο, την πυκνότητα και την παρουσία δύσκολων ζιζανίων
 • Ισχυρός και αξιόπιστος έλεγχος των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar® Plus. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® Plus γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίαςτης καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield® Plus.

Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Δείτε περισσότερα για το DRACARIS CLP .

Clearfield® Plus μεσοπρώιμο υβρίδιο* ηλίανθου με υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα

 • Υβρίδιο σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε συνθήκες στρες για εντατικές καλλιέργειες
 • Υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A→ G)
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι
 • Υψηλή ανθεκτικότητα στη φόμοψη

Χαρακτηριστικά φυτού

 • Πρωιμότητα: Μέσο πρώιμο
 • Αρχική ανάπτυξη: Καλή
 • Ύψος φυτού: Μεσαίο
 • Αντοχή στο πλάγιασμα: Εξαιρετική

Ευελιξία και έλεγχος των ζιζανίων με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus

 • Ευέλικτη χρήση του Pulsar® Plus ανάλογα με το στάδιο, την πυκνότητα και την παρουσία δύσκολων ζιζανίων
 • Ισχυρός και αξιόπιστος έλεγχος των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar® Plus. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® Plus γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίαςτης καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield® Plus.

Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Δείτε περισσότερα για το LORIS CLP .

* Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar® Plus. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® Plus γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας της καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield® Plus.

Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

** Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar®. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας της καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield®.

Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

 BASF Ελλάς

BASF Ελλάς

Υβρίδια Ηλίανθου InSun®. Επιλογή εμπιστοσύνης από τη BASF

Δείτε το βίντεο μας για τα Υβρίδια ηλίανθου που χαρίζουν φωτεινά χαμόγελα

Επάνω